top of page

KVKK

BETA AMBALAJ İLETİŞİM SÜRECİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BETA AMBALAJ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.    

 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, şikayet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) Şirket’imiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla elektronik ortamda Şirket internet sitesi, e-posta, fiziki ortamda kargo/posta yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.betaambalaj.com iletişim adresinden ulaşabileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page